Communication of Sweden-China Contemporary Art
Apr 10, 2015 to Apr 19, 2015

Antti Ekström,Ingvar Staffans,Olle Bonniér,Roj Friberg,Ricardo Donoso,Salazar Luna,Stefania Sir,Cai GuangBin,Chen Qiang,Huang YuanQing,Pan Wei,Qu GuoFeng,Wu LinTian,Xue Song